Anders Thorsen er specialist i at føre regressager for forsikringsselskaber med henblik på at opnå erstatning hos den eller de ansvarlige skadevoldere.

Førelse af regressager kræver både teknisk forståelse og erstatningsretlig specialistviden om reglerne om erstatning i og uden for kontrakt, herunder kendskab til områderne for erhvervs- og produktansvar, professionsansvar og entreprise.

Med mange års erfaring i at føre regressager for forsikringsselskaberne er Anders en af de førende på området, og det er i den forbindelse en fordel, at Anders også har erfaring fra ansvarssiden.

Det er væsentligt, at de relevante tekniske og juridiske problemstillinger identificeres og belyses tidligt i sagsforløbet, så sagen kan skæres til, og den rette strategi kan blive lagt i samarbejde med forsikringsselskabet. Bevissikring er typisk også af afgørende betydning for en regressag, hvor skaderne udbedres relativt hurtigt, og Anders er ekspert i bevissikring og syn og skøn.

Da bundlinjen ofte er afgørende for regressøgende forsikringsselskaber, indgår det som en fast del af rådgivningen tidligt i en sag at afsøge mulighederne for en forligsmæssig løsning, da et forlig ofte giver en omkostningsbesparelse og dermed også en bedre bundlinje for forsikringsselskabet.

Anders Thorsen har stor erfaring med at håndtere alle aspekter relateret til erhvervs- og produktansvarsforsikring, herunder både i forhold til spørgsmål om forsikringsdækning såvel som erstatningsansvar.

Anders har indgående kendskab til de almindelige forsikringsbetingelser samt de forskellige individuelle betingelser, der anvendes på området og relateret retspraksis. Når der er bekræftet forsikringsdækning, bistår vi med at vurdere kravet, ligesom vi repræsenterer den forsikrede virksomhed over for kravstilleren.

Anders er ekspert i erstatningsret i og uden for kontrakt samt alle tilstødende retsområder, herunder aftaleret, obligationsret, entrepriseret, køberet, civilproces og international privatret (lovvalg og værneting).

Indsigt i og forståelse for tekniske problemstillinger, bevisbyrderegler og bevissikring er af afgørende betydning for sagerne. Anders har stor rutine i disse discipliner samt i at få belyst de for sagen relevante tekniske problemstillinger under syn og skøn.

Anders Thorsen yder højt specialiseret rådgivning inden for konfliktløsning og proces.

Anders Thorsen er højt specialiseret i at føre rets-, voldgifts- og ankenævnssager inden for sine specialeområder, og han fører ofte sager af høj kompleksitet og med stor økonomisk eller principiel betydning. Som følge heraf er Anders erfaren i at forholde sig til komplekse og tekniske problemstillinger, ligesom han er ekspert i civilproces.

Allerede i det indledende stadie af en sag lægges en detaljeret strategi for sagen, herunder i forhold til sikring af beviser, vurdering af risiko og forligsmuligheder. Strategien justeres herefter løbende i samråd med klienten for at opnå det optimale resultat og for at sikre, at den afsatte reserve tilpasses.

Anders er meget opmærksom på procesøkonomien i en sag, herunder at føre sagen på den mest effektive og omkostningsbevidste måde.

Anders Thorsen rådgiver om alle typer af property forsikringer, herunder all risks- og entrepriseforsikring, og har bred erfaring inden for rådgivning om forsikringsdækning, både i relation til standardvilkår, særvilkår, tilvalgsdækninger og dobbeltforsikring.

Herudover håndterer Anders løbende en række tvister inden for området og har betydelig erfaring med at håndtere store og komplekse sager.

Anders har væsentligt kendskab til og erfaring i tvister angående driftstabsopgørelse, herunder samspillet mellem det regnskabsmæssige og juridiske i forhold til bevisbyrde, beviskrav og årsagssammenhæng i forhold til tabet.

Som en naturlig konsekvens bistår vi også selskaberne med at føre regressager for udbetalinger på bygnings-, løsøre- og driftstabsforsikringer mod den eller de potentielle erstatningsansvarlige skadevoldere.

Vi bistår vores klienter med dækningsvurderinger, skadebehandling, og vi repræsenterer rutinemæssigt forsikringsselskaberne i dækningstvister. Anders Thorsen har således en indgående forsikringsretlig viden samt stor erfaring med forskellige forsikringsprodukter og yder blandt andet specialistrådgivning inden for:

  • Erhvervs- og produktansvarsforsikring
  • Entrepriseforsikring
  • All risks / property
  • Driftstabsforsikring