Forretningsbetingelser

Honorar
Anders Thorsen Advokatanpartsselskabs honorar fastsættes på grundlag af ressourceforbruget og af den værdi, som Anders Thorsen Advokatanpartsselskabs rådgivning har tilført sagen. Der er tale om en samlet vurdering over det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence og sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning.

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab afregner som udgangspunkt aconto ved udgangen af hvert kvartal og endeligt i forbindelse med sagens afslutning. Betalingsbetingelser er 14 dage. Ved forsinket betaling beregnes renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

Omkostninger og udlæg
Anders Thorsen Advokatanpartsselskab er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten. Afholdte omkostninger, herunder større fotokopieringsopgaver og rejseomkostninger, vil blive debiteret klienten.

Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask
Anders Thorsen Advokatanpartsselskab er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter Anders Thorsen Advokatanpartsselskab til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Ansvarsforsikring
Anders Thorsen Advokatanpartsselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Anders Thorsen Advokatanpartsselskabs ansvarsforsikring og garanti er tegnet i HDI-Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, police nr. 156-76203164-30014.

Bankoplysninger
(Overførsel fra Danmark)
Nordea
Vesterbrogade 8
Postboks 0850
0900 København C
Reg.nr. 5501, Klientkontonr. 6288 729 334

(Overførsel fra udlandet)
Nordea
SWIFT-BIC: NDEADKKK
IBAN-no.: DK10 2000 6288 7293 34

© 2019 Athlaw.dk